سعدی

دانی کدام دولت در وصف می نیاید ؟

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email