سعدی

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

به سر نکوفته باشد درِ سرایی را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email