سعدی

حلقه بر در نتوانم زدن از دستِ رقیبان

این توانم که بیایم به محلّت به گدایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email