سعدی

خواب در عهدِ تو در چشم من آید؟ هیهات

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email