سعدی

خوش بوَد ناله‌ی دلسوختگان از سرِ درد

خاصه دردی که به امیّدِ دوای تو بوَد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email