سعدی

خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم

سر نه چیزی است که در پایِ عزیزان بازم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email