سعدی

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email