سعدی

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف

لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email