سعدی

دور از تو در جهانِ فراخم مجال نیست

عالم به چشم تنگ‌دلان چشمِ سوزن است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email