سعدی

دردی است دردِ عشق که هیچش طبیب نیست

گر دردمندِ عشق بنالد غریب نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email