سعدی

دیدارِ یار غایب، دانی چه ذوق دارد

ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email