سعدی

دنبالِ تو بودن گنه از جانب ما نیست

با غمزه بگو تا دلِ مردم نستاند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email