سعدی

دلی از سنگ بباید به سرِ راهِ وداع

تا تحمّل کند آن روز که محمِل برود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email