سعدی

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email