سعدی

در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی

باز در خاطرم آمد که متاعی است حقیر

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email