سعدی

دانی از دولتِ وصلت چه طلب دارم؟ هیچ!

یادِ تو مصلحتِ خویش ببرد از یادم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email