سعدی

دردی است در دلم که گر از پیشِ آبِ چشم

برگیرم آستین ، برود تا به دامنم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email