سعدی

دوستان در هوایِ صحبتِ دوست

زر فشانند و ما سر افشانیم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email