سعدی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اوّل به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email