سعدی

دلِ دردمندِ ما را که اسیرِ توست یارا

به وصال مرهمی نِه ، چو به انتظار خَستی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email