هاتف اصفهانی

خزان چو بگذرد از پی بهار می‌آید

خزانِ عمر ندارد ز پی بهار افسوس

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email