هاتف اصفهانی

دامن ز کفم می‌کشی و می‌روی امروز

دست من و دامان تو فردای قیامت

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email