هاتف اصفهانی

دعا اثر نکند کز دَرَم تو چون راندی

به روی من همه درهای آسمان بستند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email