هاتف اصفهانی

دو عالم سود کرد آن کس که در عشق

دلی دریافت یا جانی زیان کرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email