هاتف اصفهانی

دانی که دلبر با دلم چون کرد و من چون کردمش؟

او از جفا خون کرد و من از دیده بیرون کردمش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email