هاتف اصفهانی

دین و دنیا و دل و جان همه دارم چه کنم ؟

وای بر حال کسی کوست گرفتار کسی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email