بیدل دهلوی

زبانِ حالِ عاشق گر دعایی دارد این دارد

که یارب مهربان گردان دلِ نامهربانش را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email