بیدل دهلوی

زندگی در بند و قیدِ رسم عادت مردن است

دست ، دستِ توست بشکن این طلسم ننگ را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email