بیدل دهلوی

ز نام مِی ، زبانم مست و بیخود در دهان افتد

نگاهم رنگ مِی پیدا کند از دیدن مینا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email