بیدل دهلوی

زلف او را اختیاری نیست در تسخیر دل

خود به خود این رشته می‌گیرد گره از تابها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email