بیدل دهلوی

ز ابنای زمان بیهوده دردسر مکش بیدل

اگر باری نداری التفاتت چیست با خرها؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email