بیدل دهلوی

ز نیرنگ فسون پردازی الفت چه می پرسی؟

تو در آغوشی و من کُشته ی از دور دیدن ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email