حسرت همدانی

روز ِ وصل تو نیز می نالم

زان که دارد ز پی شب ِ هجران

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email