حسرت همدانی

ز گلشن رفتم و قطع نظر از گل اگر کردم

مرا شد جور ِ گلچین و جفای باغبان باعث

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email