حسرت همدانی

ز خاره سخت تر بودم شبی بردم به سر بی تو

به سر بردم شبی و زنده‌ام ، خاکم به سر بی تو

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email