رودکی

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه

کرا زبان نه به بند است ، پای در بند است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email