هاتف اصفهانی

رازی که با تو گفتم و آنجا کسی نبود

غیر از من و خدا و تو ، غیر از کجا شنید؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email