هاتف اصفهانی

ربط ما و تو نهان تا به کی از بیم رقیبان؟

گو بداند همه‌کس ما ز توییم و تو ز مایی

 

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email