هاتف اصفهانی

ز من او فارغ و من در خیالش تا سحر کایا

بود یارش که و کارش چه و جایش کجا امشب؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email