بیدل دهلوی

سرمایه ی حباب به غیر از محیط چیست؟

آبِ تو آبِ ما و هوایت هوای ماست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email