بیدل دهلوی

شعله در جانی که خاکِ حسرت دیدار نیست

خاک در چشمی که نتوان بود حیران شما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email