بیدل دهلوی

شوقِ وصلت بعد مرگ از دل برون کی می‌رود

گرد می‌گردیم و می‌گیریم دامان شما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email