بیدل دهلوی

شبنم وصالِ گل طلبید آب شد ز شرم

از هر که هر چه می‌طلبی اینچنین طلب

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email