حسرت همدانی

سرت اندر کنار دیگران است

چرا خاک غمم بر سر نباشد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email