حسرت همدانی

شاد آن که دگر باره در آغوش کشیدت

یا آن که دو چشمش به تو بارِ دگر افتاد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email