رودکی

شاد زی با سیاه چشمان شاد

که جهان نیست جز فسانه و باد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email