سعدی

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اوّل شب، درِ صبح باز باشد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email