سعدی

شمع را باید ازاین خانه به در بردن و کشتن

تا به همسایه نگوید که تو در خانه‌ ی مایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email