هاتف اصفهانی

شبی فرخنده‌ و روزی همایون روزگاری خوش

کسی دارد که دارد در کنار خویش یار خویش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email