هاتف اصفهانی

شاهان همه در حسرت آنند که باشند

در خیل ِ غلامانِ تو از خیلِ غلامان

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email